HVplay

Hàn-Việt Từ điển Ngữ pháp

Là ứng dụng đầu tiên kết hợp "Từ Điển, Ngữ Pháp, Từ Chuyên Ngành" song ngữ Hàn Việt.Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tốc độ tìm kiếm nhanh, ví dụ pho...

Giao tiếp Hàn Việt

- Tập hợp gần 1000 câu đàm thoại Hàn Việt cơ bản, thường dùng trong cuộc sống hàng ngày.- Sản phẩm học tập và tra cứu lý tưởng trong nhiều tình huống ...

TOPIK Test

You have a TOPIK exam?You don't have time to prepare for the exam?All can be easily with "TOPIK Test", you can try it at anytime and anywhere with...

Chuck-a-luck Fish-Prawn-Crab

Chuck-a-luck, also known as birdcage, is a game of chance played with three dice. It is derived from grand hazard, and both can be considered a varian...